ประสบการณ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเอง(ครั้งแรก)

โดย : ทรงเกียรติ  อภิชัย Sales & Marketing Manager , sixsolution.th@gmail.com

หลังจากที่ได้จดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขั้นตอนต่อไปก็คือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT กับสำนักงานสรรพากรสาขาที่อยู่ในพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่    ตามกฎหมายระบุไว้ว่าบริษัทที่จดทะเบียน VAT คือ  ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการ ประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับ บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเตรียมอะไรบ้าง

          1. เตรียมแผนธุรกิจ (Business plan) ซึ่งเป็นรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ สามารถหาโหลดตัวอย่างจากเว็บไซต์  สามารถอ้างอิงได้จาก

                    http://www.sme.go.th/th/index.php/mnu-all-download/160-art-download

          2. สัญญาเช่าบ้าน/เช่าอาคาร + อากรแสตมป์(เจ้าหน้าที่จำคำนวณให้)

          3. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวของผู้ให้เช่า  และผู้เช่า(กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนาม)

          4. แผนที่ตั้งบริษัท

          5. สำเนาหนังสือรับรอง

          6. แบบฟอร์ม ภ.พ.01  แลพ ภ.พ. 01.1

               หรือดูเอกสารอ้างอิงได้ที่    http://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT05.pdf

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

          1. โหลดแบบฟอร์ม ภ.พ.01  แลพ ภ.พ. 01.1 แล้วพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Acrobat ที่สามารถบันทึกได้จะดีมากเพราะสามารถแก้ไขไฟล์ได้  แต่จะใช้ปากกาเขียนก็ได้ครับ

                    http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/request/pp01_110156.pdf

                    http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/tax_pdf/request/pp01.1_090156.pdf

          2. ยื่นที่สำนักงานสรรพากรสาขาที่บริษัทตั้งอยู่ เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและออกใบรับแบบคำร้อง/คำขอ ให้คู่กับ ภ.พ.01 และ ภ.พ. 01.1  

ขั้นตอนนี้ไม่เกิน 20 นาทีจึงแล้วเสร็จ และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

          3. รอโทรศัพท์แจ้งให้ไปรับเอกสาร ภพ.20


 

ปัญหาที่เจอกับตัวเอง

          1. การยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ทำไม่ได้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไร  พยายามทำอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล  สุดท้ายจึงพิมพ์เอกสารไปยื่นเอง

          2. แผนธุรกิจใช้ระยะเวลาในการจัดทำนาน เพราะต้องการทำให้ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนตามหัวข้อหลัก เพราะนอกจากจะใช้ยื่นประกอบการจด VAT แล้วในอนาคตสามารถใช้ยื่นเพื่อขอสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกด้วย

          3. ในสัญญาเช่าผู้เช่าจะต้องระบุเป็นชื่อบริษัทนะครับ  แล้วใช้ชื่อกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ  เช่น

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า   “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท  ซิกซ์โซลูชั่น  จำกัด  โดยนายทรงเกียรติ   อภิชัย


 

 บทสรุปการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การเตรียมการข้อมูลต่างๆประมาณ 4-5วันก็เพียงพอต่อการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอน เอกสาร และเวลาไม่เยอะเหมือนการจดจัดตั้งบริษัท  ซึ่งหากท่านมีเวลาก็สามารถทำเองก็ได้  การไปดำเนินการด้วยตัวเองทำให้ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่  การให้ความรู้ในการยื่นภาษี  เอกสาร ขั้นตอนต่างๆ คำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าที่ได้โดยตรงซึ่งก็ได้รับคำตอบที่สุภาพและเป็นกันเองครับ  หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับท่านที่ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  หากข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  โชคดีครับ

Visitors: 14,345